වී ගොවිතැන

වප් මඟුල් කවි

කුඹුරු වැපිරීමට පිළියෙල කිරීමේ  උළෙල සීසෑම නමි. වප් මඟුල කියන්නේත් මෙයයි. කුඹුරු කෙටීමෙන් හෝ හරකුන් ලවා මැඩවීමෙන් හෝ නඟුලෙන් හෑමෙන් හෝ ගොවිතැන සඳහා බිම් සකස් කර ගනිති. ඉක්මන් තාලෙට උදලු හෙළ විට මතු දැක්වෙන කවි කියමින් ගොවියෝ මහන්සිය කාන්සිය දුරු කර ගනිමින් ප්‍රීත වෙති. Continue reading

මේවර කෙළිය

සාර සදිසි පෙති පේර නෙළන කළ – වල ගියදෝ මගෙ         මේවරයා
නෑනෝ නුඹපල් නුඹේ දරුවන් පල් – අපි දුටුවේ නැත           මේවරයා

කොස්වතු කන්නේ කොස් නෙළනා දා – වලගියදෝ මගේ      මේවරයා
නෑනෝ නුඹපල් නුඹෙ දරුවන් පල් – අපි දුටුවේ නැත           මේවරයා

මුංවතු කන්දේ මුං කඩනා දා – වල ගියදෝ මගේ                මේවරයා
නෑනෝ නුඹපල් නුඹේ දරුවන් පල් – අපි දුටුවේ නැත           මේවරයා

කහවතු කන්දේ කහ කොටනා දා – වල ගියදෝ මගේ           මේවරයා
නෑනෝ නුඹපල් නුඹේ දරුවන් පල් – අපි දුටුවේ නැත           මේවරයා Continue reading

By sabaragamuwa.info

විනෝද කෙළි

ඔළිඳ කෙළිය

ඔළිඳ තිබෙන්නේ කොයි කොයි                 දේසේ
ඔළිඳ තිබෙන්නේ බංගලි                         දේසේ
ගෙනත් සදන්නේ කොයි කොයි                 දේසේ
ගෙනත් සදන්නේ සිංහල                         දේසේ

ඔලිඳ වැපුරුව ද බලකොයි                      නෑනෝ
එක්පෙති වෙච්ච ද බලකොයි                   නෑනෝ
දෙපෙති වෙච්ච ද බලකොයි                     නෑනෝ
තුන්පෙති වෙච්ච ද බලකොයි                   නෑනෝ Continue reading

By sabaragamuwa.info

ගුඩු ගැසීම

 

 

 

 

 

චග් ගුඩු ගුඩු
චග් ගුඩු ගුඩු
මට ගුඩු දුන්නට
තොට හෙණ ගහපිය

ගුඩු ගුඩු නාදා
කොළපු ගෙනාදා
අඹ හොදි කෑදා
මට ගුඩු දුන්දා

චග් ගුඩු මාපිල – මරියල කට්ටු
පාත විහාරේ – කෝවා කෝවා Continue reading

By sabaragamuwa.info

නාමල් නෙළීම

 

වෙල ‍බොඩ නාගස දුරට                පෙනෙ‍න්නේ
ඒ ගස මුදුනේ කැකුළු                   පෙනෙන්නේ

කැකුළු නෙළන්නට මොකක්           ගෙනෙන්නේ
රත්තරනෙන් රන් කෙක්                ගෙනෙන්නේ

කෙක්ක ‍කපන්නට මොකක්            ගෙනෙ‍න්නේ
රත්තරනෙන් රන් කැත්ත               ගෙනෙන්නේ Continue reading

By sabaragamuwa.info